Zarządzenie Nr 27/ 2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-02-2013 | 14:20
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 14:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 27/ 2012
Burmistrza Starego Sącza
z dn. 21 lutego 2012r.

w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz
. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzena
Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad
jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazy
wania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Powołuję Komisję Nr 1 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w
Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu (do roku 1990 ) w składzie
:
1.      Przewodniczący Komisji - mgr Grażyna Kopeć - Kierownik Referatu Organizacji l
Spraw Społecznych
2.      Członek Komisji - mgr inż. Jan Migacz - Sekretarz Gminy Stary Sącz
3.      Członek Komisji - mgr Danuta Barycz - archiwista zakładowy

 

§2

 

Powołuję Komisję Nr 2 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w
Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w składzie:
1.      Przewodniczący Komisji - mgr Grażyna Kopeć - Kierownik Referatu Organizacji
Spraw Społecznych
2.      Członek Komisji - mgr inż. Jan Migacz - Sekretarz Gminy Stary Sącz
3.      Członek Komisji - mgr inż. Paweł Dybiec - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
4.      Członek Komisji - mgr Danuta Barycz - archiwista zakładowy

 

§3

 

Zadaniem Komisji jest:

 

dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej Się w archiwum Urzędu
Miejskiego w Starym Sączu,
sporządzenie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej,
 
przygotowanie wniosku do Archiwum Państwowego w Krakowie - Oddział Nowy Sącz o
przeprowadzenie ekspertyzy archiwalnej celem wyznaczenia dokumentacji do
brakowania.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek