Zarządzenie Nr 22/2013

rok 2013

 
data publikacji:  08-02-2013 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 13:24
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013


BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 31.01.2013


w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani J. J. zam. (....)

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani J. J. zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

§ 2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani J. J.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek