Zarządzenie Nr 20/2013

rok 2013

 
data publikacji:  08-02-2013 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2013 | 10:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 31.01.2013 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości wchodzących w skład Lasu Komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1, art. 13 ust.1 oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102 , poz. 651 z póź.zm.) zarządza się co następuje :

 

§.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu nieruchomości wchodzące w skład Lasu Komunalnego Gminy Stary Sącz o łącznej powierzchni: 188,1268 ha, do czasu przekazania w trwały zarząd.

Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas od dnia 01.02.2013 r. do czasu przekazania w trwały zarząd.

§.2.

 

Szczegółowe zasady użyczenia Lasu Komunalnego zostaną określone w umowie.

 

§.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

§.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek