Zarządzenie Nr 292/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-02-2013 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 13:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 292/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za dostawę wody pitnej dla gospodarstw domowych.

Działając na podstawie art.. 30 ust. 2. pkt 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się odpłatność za dostarczenie wody pitnej dla gospodarstw domowych na terenie gminy Stary Sącz beczkowozem o pojemności 3 m3 w zryczałtowanej wysokości: 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł. brutto).
Cena, o której mowa wyżej zawiera koszty wody w wysokości 7,74 zł brutto oraz koszty transportu w wysokości: 42,26 zł brutto.

§ 2

Dostarczenie wody będzie odbywało się na indywidualne zamówienie właścicieli gospodarstw domowych, w których występuje przejściowy brak wody pitnej z powodu suszy lub innej klęski żywiołowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
Równocześnie zobowiązuję, do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych związanych z dostawą wody pitnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek