Zarządzenie Nr 244/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-02-2013 | 12:13
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 12:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 244/2012


BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 22.10.2012 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M. F. zam. (...)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani M. F. zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

§ 2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani M. F.

§ 3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek