Zarządzenie Nr 332/2012

rok 2012

 
data publikacji:  07-02-2013 | 10:53
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2013 | 10:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 332/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 31 grudnia 2012 r.

 
w sprawie zasad zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w sytuacjach kryzysowych

 

 
Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 poz. 461), art 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) zarządzam co następuje:

 
§ 1.

 
W celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w sytuacjach kryzysowych przyjmuje i wprowadza się „Plan osiągania wyższych stanów gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe Urzędu Miejskiego w Starym Sączu”, który stanowi integralną część Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Stary Sącz.

 
§ 2.
Wprowadza się trzy stany gotowości Urzędu do reagowania na sytuacje kryzysowe:
  1. stała gotowość do reagowania,
  2. podwyższona gotowość do reagowania,
  3. pełna gotowość do reagowania.


 
§ 3.
Decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu wyższego stanu gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe, podejmuje Burmistrz Starego Sącza lub jego zastępca, powiadamiając jednocześnie o zaistniałej sytuacji organ nadrzędny.


 
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.


 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
B U R M I S T R Z
mgr Jacek Lelek