Zarządzenie Nr 5/2013

rok 2013

 
data publikacji:  05-02-2013 | 10:56
data ostatniej modyfikacji:  05-02-2013 | 11:14
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 5/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 11 stycznia 2013 r.

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 263/2011 Burmistrza Starego Sącza
z dnia 6 października 2011 r.

 
  
Działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 263/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 października 2011 r., zmienionego Zarządzeniem nr 294/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. i Zarządzeniem nr 30/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 lutego 2012 r. dokonuje się zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


B U R M I S T R Z

 
mgr Jacek Lelek

Załącznik