Zarządzenie Nr 18/2013

rok 2013

 
data publikacji:  05-02-2013 | 10:48
data ostatniej modyfikacji:  05-02-2013 | 10:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 18/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30.01.2013r.
 
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego.
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
zarządzam co następuje
§ 1
Z dniem 1 lutego 2013r. przekazuję nieodpłatnie na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu samochód pożarniczy marki Land Rover Defender 110 o nr rej. KNS AC06 rok produkcji 1993.
§ 2
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego określonego w § 1 nastąpi na podstawie Protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego PT.
§ 3
W przypadku ewentualnego zbycia samochodu pożarniczego zobowiązuje się OSP w Starym Sączu do  przeznaczenia uzyskanych ze zbycia samochodu środków finansowych na zakup innego sprzętu pożarniczego lub dofinasowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego. Dowody zbycia samochodu oraz dowody   poniesionych  wydatków o których mowa wyżej  Prezes OSP przedłoży do wglądu w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych oraz pracownikowi Referatu Finansowo-Budżetowego.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek