Zarządzenie Nr 3/2013

rok 2013

 
data publikacji:  05-02-2013 | 10:46
data ostatniej modyfikacji:  05-02-2013 | 10:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 3/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 3 stycznia 2013r.
 
w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 24/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.02.2012r. 
Na podstawie art.31,33 ust.3   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
zarządzam co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 24/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.02.2012r. w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Starego Sącza, zmienionego Zarządzeniem Nr 259/2012 z dnia 29.10.2012r. oraz Zarządzeniem Nr 327/2012 z dnia 31.12.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Upoważniam Panią Grażynę Leśniak – Kierownika  Referatu   Rozwoju Lokalnego i Promocji (RL) do:
  1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu RL.    
  2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości  Referatu RL.
  3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości  Referatu RL.”
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz oraz upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
mgr Jacek Lelek