Zarządzenie Nr 19/2013

rok 2013

 
data publikacji:  05-02-2013 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2013 | 08:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 19/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 stycznia 2013 roku
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 
Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
  

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionego Zarządzeniami: Nr 281/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., Nr 90/2010 z dnia 24 maja 2010 r., Nr 115/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr 161/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. oraz Nr 216/2012 z dnia 28 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:                                                                   

1. W §15 po  punkcie. 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:                                                                                               
     9) „Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (znak: GGN) a dotychczasowe  pkt.  
         9 – 13 oznacza się jako pkt. 10 – 14
                                                                                                             
2. W §19 określającym zakres działania Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
      - skreśla się pkt. od 15 do 20
      - pkt. 21 oznacza się jako pkt. 15
      - skreśla się pkt. od 22 do 32
      - dotychczasowe pkt. od 33 do 35 oznacza się jako pkt. od 16- 18.
 
3. Po § 23 dodaje się § 24 w brzmieniu:
    „ § 24 Do zakresu działania Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:
    1. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości w Gminie,             
        nazewnictwem ulic i placów, obiektów fizjograficznych oraz numeracją porządkową    
       budynków   i nieruchomości.
   2. Nabywania nieruchomości do zasobu Gminy w drodze umowy na własność lub      
       użytkowanie wieczyste, w drodze zamiany lub darowizny wskutek zrzeczenia się                     
       w  drodze komunalizacji, a także na podstawie innych tytułów prawnych.
   3. Zbywanie nieruchomości w drodze sprzedaży, oddawanie w użytkowanie              
       wieczyste, wnoszenia w formie aportu do spółek.
   4. Realizacja obowiązku ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności     
       nieruchomości Gminy Stary Sącz (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu                     
      w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz  
      jednostek  samorządu terytorialnego).
   5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne.
   6. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości.
   7. Prowadzenie spraw związanych ze: scalaniem nieruchomości, wywłaszczaniem.
   8. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu                
      ustroju rolnego.
   9. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości mienia komunalnego.
   10. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste.
   11. Ewidencjonowanie nieruchomości komunalnych oraz sporządzanie sprawozdań z tego  
        zakresu.
   12. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
   13. Prowadzenie postępowań i zawieranie umów na wykonanie robót geodezyjnych                       
         i   dokonywanie wyceny nieruchomości.
   14. Sporządzanie, monitorowanie i uaktualnianie zasobu bazowego nieruchomości
        gminnych.
   15. Prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami na rzecz Lasów Państwowych                  
         związanych z dzierżawą i wyłączeniem z produkcji leśnej gruntów zajętych pod              
         inwestycje gminne.
   16. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów notarialnych.
   17. Wydawanie stosownych zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji przez nieruchomości  
         gminne.
   18. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym  trybie.”
      
4. Dotychczasowe paragrafy Regulaminu Organizacyjnego od 24 do 58 oznacza się jako § 25- 59.
 
§2
 
Załącznik do Regulaminu przedstawiający schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego     w Starym Sączu z uwzględnieniem powyższych zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik