Zarządzenie Nr 326/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-01-2013 | 10:38
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2013 | 10:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 326/2012
Burmistrza Starego Sącza
Z dnia 31 grudnia 2012r.
 
 
w sprawie ustalenia powierzchni pomieszczeń wykorzystywanych na działalność związaną                 z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie                         Gminy Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 176 poz. 1380 ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się powierzchnie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność związaną                                 z zapewnieniem gotowości bojowej przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w budynkach remiz OSP.
 
§ 2
 
Ustalone w załączniku wielkości powierzchni budynków wykorzystywanych na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej, będą podstawą rozliczenia bieżących kosztów utrzymania budynków (opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz , zakup opału)
 
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.
 

Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik