Zarządzenie Nr 180/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-01-2013 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2013 | 10:37
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 180/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 sierpnia 2012
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia   Nr 89/2008 z dnia 14.04. 2008r  w sprawie   powołania w Urzędzie Miasta i Gminy komisji do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miasta i Gminy oraz samochody specjalistyczne pożarnicze                            i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm) i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
W zarządzeniu  Nr 89/2008 z dnia 14.04. 2008r  w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta                  i Gminy komisji do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miasta i Gminy oraz samochody specjalistyczne pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych   § 1 otrzymuje brzmienie.
 
„§ 1 1. Powołuję w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu komisję do ustalania norm zużycia  
        paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miejskiego oraz samochody specjalistyczne  
        pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży
        Pożarnych w składzie:
1         Joanna Orłowska – Przewodnicząca Komisji
2           Kazimierz Nakielski – Członek Komisji
3          Michał Kociołek – Członek Komisji”
 
 
§ 2
         
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Burmistrz
mgr Jacek Lelek