Zarządzenie Nr 322/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-01-2013 | 10:32
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2013 | 10:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 322/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27 grudnia 2012r
 
w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim  Komisji do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miejskiego oraz samochody specjalistyczne pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
            Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380ze zm.) i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Powołuję w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu Komisję do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miejskiego oraz samochody specjalistyczne pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w składzie:
1.         Joanna Orłowska – Przewodnicząca Komisji
2.          Daniel Śmierciak - Członek Komisji
3.          Kazimierz Nakielski – Członek Komisji
4.         Michał Kociołek – Członek Komisji
 
 
§ 2
 
       1.   Normowanie należy przeprowadzić wg sposobu określonego w załączniku nr 1do 
             niniejszego zarządzenia.
2.   Z przeprowadzonego normowania należy   sporządzić protokół pomiaru zużycia paliwa  
      dla pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego wg załącznika nr 2.
 
§ 3
 
Traci moc  Zarządzenie Nr 89/2008 z dnia 14.04. 2008r w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy komisji do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miasta i Gminy oraz samochody specjalistyczne pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych, zmienione Zarządzeniem Nr 180/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik