Zarządzenie Nr 327/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-01-2013 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2013 | 10:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 327/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31  grudnia 2012r.
 
w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 24/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.02.2012r. 
Na podstawie art.31,33 ust.3   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
zarządzam co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 24/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.02.2012r. w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Starego Sącza, zmienionego Zarządzeniem Nr 259/2012 z dnia 29.10.2012r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:
„§ 16 Upoważniam Pana mgr inż. Marka Guca – Zastępcę Kierownika  Referatu   
     Przygotowania Inwestycji (PI) do:
  1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu PI.    
  2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości  Referatu PI.
  3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości  Referatu PI.”
2. Dotychczasowe paragrafy od § 16 do § 21 oznacza się jako paragrafy od  § 17 do § 22.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz oraz upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Starego Sącza

mgr Jacek Lelek