Zarządzenie Nr 310/2012

rok 2012

 
data publikacji:  18-12-2012 | 12:01
data ostatniej modyfikacji:  18-12-2012 | 12:01
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 310/2012

 
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

 
z dnia 10 grudnia 2012 r.

 
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS.

 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz.461) w związku z art. 5, ust.2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063 z póżn. zm.) w celu przygotowania Urzędu Miejskiego w Stary Sącz do wykonania zadań związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie z a r z ą d z a m, co następuje:


 
§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedsiewzięć gospodarczo-obronnych na rzecz wojsk sojuszniczych Rzeczypospolitej Polskiej powołuję w Urzędzie Miejskim
w Starym Sączu Punkt Kontaktowy HNS w składzie:
1) Kierownik Punktu - Daniel Śmierciak
2) Zastępca Kierownika - Janina Broniszewska


 
§ 2. Upoważniam Kierownika Punktu Kontaktowego HNS do koordynowania w moim imieniu wszystkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk obcych na administrowanym terenie.


 
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 96/2009 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 kwietnia 2009 r.


 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

B U R M I S T R Z
mgr Jacek Lelek