Zarządzenie Nr 300/2012

rok 2012

 
data publikacji:  04-12-2012 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  04-12-2012 | 12:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 300/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 30 listopada 2012 r.

 
w sprawie oddania w najem części poczekalni przy USC zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

 
§ 1.
  1. Postanawia się oddać w najem część poczekalni przy USC zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu o powierzchni 3 m² z przeznaczeniem na świadczenie usług fotograficznych przez Pana Dawida Furmanka, zamieszkałego 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 57.
  2. Umowa najmu zostaje zawarta na okres trzech lat z mocą obowiązującą od dnia
    1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2015 r.
§ 2.
Szczegółowe zasady najmu przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.


§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich
i Administrracyjno-Gospodarczych.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
B U R M I S T R Z
mgr Jacek Lelek