Zarządzenie Nr 299/2012

rok 2012

 
data publikacji:  04-12-2012 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  04-12-2012 | 12:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 299/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 30 listopada 2012 r.

 
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do uruchomienia
i kierowania akcją kurierską na terenie Gminy Stary Sącz.

 

 
Na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

 

 
§ 1.

 
Upoważniam Pana Daniela Śmierciaka – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracyjno-Gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu do uruchomienia
i kierowania akcją kurierską na terenie Gminy Stary Sącz podczas mojej nieobecności.

 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracyjno-Gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.


 
§ 3.
Traci moc Zarządzenie nr 3/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 3 stycznia
2003 r.


 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
B U R M I S T R Z
mgr Jacek Lelek