Protokół Nr XXIX/2012

rok 2012

 
data publikacji:  30-11-2012 | 14:57
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2012 | 15:02
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

PROTOKÓL Nr XXIX/2012
 
z XXIX Posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu, które odbyło się dnia    29 października 2012 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,  ul. Batorego 25.
 
Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 18.15
 
Radni nieobecni: Jan Janczak, Zofia Kucharska, Elżbieta Łomnicka, Marianna Trzebuniak
Radni spóźnieni: Mieczysław Szewczyk.
 
Ad. pkt 1. Otwarcie i powitanie
 
Posiedzenie otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Zielińska.
Otwierając posiedzenie powitała:
- Senatora RP Pana Stanisława Koguta
- Pana Jacka Lelka Burmistrza Starego Sącza
- Pana Kazimierza Gizickiego Zastępcę Burmistrza Starego Sącza
- Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej
- Radnego do Rady Powiatu Pana Mariana Kuczaja i Pana Stanisława Śmierciaka
- Sekretarza Gminy Pana Jana Migacza
- Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli
- Dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych gminy
- Kierowników Referatów UM
- mieszkańców Miasta i Gminy
 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali znajduje się 16 radnych, czyli wymagane kworum.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad.
 
Burmistrz Starego Sącza wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu, jako punkt nr 25, pozostałe punkty zmieniłyby swą kolejność.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie: „za” -16 radnych.
 
Porządek obrad z wprowadzonym dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie:      „za”-15 /nieobecny: M. Garbacz/.
 
XXIX posiedzenie Rady Miejskiej przebiegało według następującego porządku:
1.      Otwarcie i powitanie.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Rady.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
5.      Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
6.      Informacja dotycząca weryfikacji złożonych oświadczeń majątkowych.
7.      Interpelacje i zapytania radnych.
8.      Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
9.      Informacja o:
         - przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.
         - kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
         - przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz (druk nr 304).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok (druk nr 305).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego (druk nr 306).
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów  (druk nr 299).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej  w Starym Sączu (druk nr 294).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej  w Starym Sączu (druk nr 295).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 296).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych  w Starym Sączu (druk nr 297).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (druk nr 301).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych  w Starym Sączu (druk nr 302).
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu (druk nr 298).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 (druk nr 300).
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu systemowego i przeznaczenia wkładu własnego przez Gminę Stary Sącz na realizację tego projektu w latach 2013 – 2015 (druk nr 303).
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 2” (druk nr 307).
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 308).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu (druk nr 311).
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27. Wolne wnioski, zakończenie.
 
 
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Rady
 
Na wniosek radnej Bogumiły Pasoń oraz radnego Jerzego Sobczaka Protokół Nr XXVIII/2012 z XXVIII posiedzenia rady miejskiej w dniu 28 września 2012 r. został przyjęty bez czytania jednogłośnie: „za” – 15 /nieobecny M. Garbacz/.
 
Ad pkt 4. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza
 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Senatorowi RP Panu Kogutowi.
 
Pan Stanisław Kogut w swoim wystąpieniu poruszył sprawy dotyczące:
- likwidacji Oddziału Karpackiej Straży Granicznej w Nowym Sączu i przeniesienia do Raciborza i Kłodzka - w tej sprawie wystąpił z pismem do Pana Premiera załączając rachunek ekonomiczny. Oddział w Nowym Sączu posiada odpowiednia kubaturę pomieszczeń, jest na miejscu sąd, natomiast Racibórz nie ma odpowiedniej kubatury, budynki wymagają kapitalnego remontu a najbliższy sąd jest w Gliwicach, gdzie odległość wynosi 47 km. Jeżeli chodzi o sprawy logistyczne to Nowy Sącz bije w tym względzie Racibórz. Uważa, że w tej sprawie powinno się walczyć ponad podziałami politycznymi.
- remontu dworca kolejowego w Nowym Sączu - jest to skandal, może przepaść 30 mln złotych i nie jest to wina konserwatora zabytków lecz wina kolei. Przetarg wygrała firma czeska, która prawdopodobnie do dzisiaj nie ma żadnych uzgodnień.
- budowy mostu i dróg dojazdowych do przejścia w Mniszku – w ministerstwie są zabezpieczone pieniądze na ten cel,
- zwolnień w Sanepidzie w Nowym Sączu – z rozmowy z Panem Dyrektorem wynika, że ma coraz mniej środków na działalność i w związku z tym są zwolnienia pracowników.
Na zakończenie podziękował za zaproszenie i stwierdził, że uważa iż dla dobra Sądecczyzny, dla dobra tego środowiska powinna być bezwzględna współpraca wszystkich posłów bez względu na opcję, bez uprawiania polityki.
 
Radny Mirosław Garbacz – stwierdził, że odnosi wrażenie iż działania Pana Senatora nie mają wsparcia Posłów z Platformy Obywatelskiej.
 
Radny Marian Lis – zapytał czy prawdą jest, bo w prasie pojawiła się informacja, że Straż Graniczna ma być przeniesiona do Bielska Białej.
 
Pan Stanisław Kogut – odpowiedział, że nie chce tu uprawiać polityki i pozostawi to bez komentarza. Z przerażeniem patrzy co może być w roku 2013.
 
Burmistrz Jacek Lelek – powiedział, że gmina wspiera Pana Senatora i wszystkich, którzy walczą o utrzymanie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ponieważ przełożenie tej instytucji na całą Sądecczyznę jest ogromne. Wystosował w tej sprawie pismo do MSWiA. Wszyscy uważamy, że jest bardzo ważna sprawa.
 
Pan Stanisław Kogut – dodał, że podoba sprawa jest również z pogotowiem ratunkowym. Były zbierane pieniądze na budowę sądeckiego pogotowia i co się stało, zostało przeniesione do Tarnowa. Decyzję podjął Pan Wojewoda Miller.
 
Radny Czesław Kurzeja – dodał, że z tego co wie to niektórzy pracownicy KOSG dostali propozycje pracy w Warszawie czy w Rzeszowie. Czyli będą rozrzuceni po Polsce.
 
Pan Stanisław Kogut – odpowiedział, że tak, ale gdyby ten oddział pozostał w Nowym Sączu to nie będzie zwolnień ani przeniesień.
 
Nie było więcej pytań do Pana Senatora.
 
Pan Stanisław Kogut podziękował za zaproszenie i przeprosił, że nie może pozostać do końca obrad ponieważ ma spotkanie w Nowym Sączu.
 
Burmistrz Jacek Lelek przedstawił w wersji elektronicznej sprawozdanie z działalności za okres od 28.09.2012 do 29.10.2012. Poinformował w nim między innymi o:
 • przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków na modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne: ul. Cyganowicka, ul. Witosa, droga „Moszczenica Niżna – „Lipie”, „Moszczenica Niżna – Do Przedszkola”, „Moszczenica Niżna – Lipie – Barcice” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, część B – Drogi gminne,
 • opracowanym projekcie kompleksowego rozwiązywania problemu podtopień na       ul. Węgierskiej wraz z odbudową drogi. Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe oraz Gmina Stary Sącz,
 • ogłoszonych przetargach na:
Ø budowę Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu,
Ø przebudowę placu targowego przy ul. Wielki Wygon,
Ø budowę platformy widokowej na Miejskiej Górze,
 • prowadzonych pracach przy:
- umocnieniu brzegu Popradu w Barcicach – „Bulwary w Barcicach”,
- zabezpieczeniu brzegów potoku Przysietnickiego,
- regulacji potoku Moszczenickiego – zostanie zwiększony zakres regulacji w
 kilometrze 2250-2450 w Starym Sączu,
- budowie mostu w Barcicach – Dominikowie,
- przebudowie przepustu pod drogą kolejową w Barcicach,
- odbudowie drogi „Do Bielaków” Moszczenicy Niżnej,
- wymianie stolarki okiennej w Gimnazjum w Starym Sączu,
- chodniku w Gołkowicach Górnych przy drodze powiatowej Gołkowice –Gaboń,
 • zmianie stałej organizacji ruchu w centrum miasta, dotyczącej zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton w ciągu ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Pod Ogrodami do Rynku) i ul. Stefana Batorego,
 • pracach realizowanych przez MZGK w Starym Sączu:
- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym,
- malowanie Świetlicy Wiejskiej w Gołkowicach dolnych,
- wykonanie zadaszenia z grillem na Górze Miejskiej,
- prace na placu zabaw w Popowicach,
- poprawienie izolacji na budynku mieszkalnym Ośrodka Zdrowia w Barcicach, 
 • przyjętych do tymczasowego przetrzymania zwierząt 40 psów z terenu Gminy Stary Sącz, z których 19 zostało przekazanych nowym właścicielom do adopcji. Pozwoliło to zaoszczędzić ok. 28 000 zł.
Ponadto na slajdach zostały pokazane zdjęcia :
- ze spotkania mieszkańców Popowic w ramach projektu inicjatywy lokalne,
- z prac przygotowawczych do otwarcia biblioteki w Barcicach,
- z uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Sali „Sokoła” w
 Starym Sączu,
- z promocji dwóch publikacji „Ikonografia Starego i Nowego Sącza” i „Galicja
 Mieczysława Orłowicza wiek później”, która odbyła się w Muzeum Regionalnym            
 w Starym Sączu,
- z uroczystości rozstrzygnięcia plebiscytu na najlepszego „Sołtysa Sądecczyzny w 2011
 roku” organizowanych przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej. Wśród 
 dziewięciorga nominowanych do tytułu był Kazimierz Ptaśnik Sołtys z Przysietnicy.
Burmistrz Jacek Lelek poinformował również, że w wyniku przeprowadzonego konkursu Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych został Pan Daniel Śmierciak.
 
Radny Marian Lis – wyraził uznanie dla Panów Burmistrzów i pracowników MZGK za wielką wrażliwość i aktywność na wszelkie pojawiające się uwagi. Teraz naprawiono to co przed dwudziestoma laty zostało zepsute. Podziękował za remont pomnika ofiar II wojny światowej na cmentarzu komunalnym. Ponadto podziękował również Kierownikowi MZGK za szybką reakcję na wszelkie zgłaszane uwagi.
 
Pan Marian Kuczaj – radny Rady Powiatu podziękował Burmistrzowi za wszystkie dokonane działania wspólnie z Dyrektorem Majcą i nauczycielami wychowania fizycznego oraz Dyrektorem Szewczykiem, co do otwarcia Szkolnego Ośrodka Piłki Siatkowej na bazie Gimnazjum w Starym Sączu i Liceum Ogólnokształcącego. Uważa, że jest to bardzo ważna sprawa ponieważ takie ośrodki są tylko cztery w Małopolsce.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział, że imprezę te przygotowywał Burmistrz Gizicki. Cieszy się, że taki ośrodek powstał na bazie sukcesów Pana Pasiuta, że będzie to służyło naszej młodzieży i atrakcyjności naszych szkół.
 
Ad pkt 5.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 
Przewodnicząca Rady Pani Ewa Zielińska złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 28.9. do 29.10.2012 r. W okresie tym reprezentowała Radę Miejską głownie na uroczystościach szkolnych, między innymi na:
- ślubowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Muzycznej i w
   Gimnazjum w Starym Sączu,
- obchodach „Święta Szkoły” w Gołkowicach,
- promocji i publikacji „Ikonografia Starego i Nowego Sącza”,
- wernisażu fotografii „Widzi się”,
- uroczystościach wyboru „Sołtysa roku 2011”.
Ponadto pełniła dyżury i uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Rady oraz przygotowywała materiały na obecną sesję.
 
Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag.
 
Ad pkt 6. Informacja dotycząca weryfikacji złożonych oświadczeń majątkowych.
 
Burmistrz Jacek Lelek przedstawił informację dotyczącą analizy złożonych oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych zgodnie z art.24h ustawy o samorządzie gminnym.
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 
Ad pkt 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 
Radny Marek Sekuła – w związku z zamknięciem ul. Biegonickiej w Nowym Sączu i skierowaniem ruchu od Nawojowej przez Łazy Biegonickie i ul. Gospodarską w kierunku Starego Sącza, zapytał, czy byłaby możliwość udzielania przez Gminę pomocy w wykonaniu mijanek czy zamontowania świateł, ponieważ drogi te są bardzo wąskie, ruch samochodów jest duży a nie ma możliwości mijania się i przez to tworzą się korki.
 
Radny Rams Włodzimierz – stwierdził, zew związku z zamknięciem ul. Biegonickiej powstał problem z dowozem dzieci z Łazów Biegonickich do Szkoły Podstawowej Nr 14 i do gimnazjum na ul. Piramowicza w Nowym Sączu. Objazdy do Nowego Sącza są przez Nawojową. Jego zdaniem źle się stało, że teraz przystąpiono do remontu tej ulicy, ponieważ zbliża się zima, będzie ślisko i przejście tą ulicą będzie niebezpieczne dla dzieci ze względu na głębokie wykopy. Czy w związku z tym byłaby możliwość uruchomienia busika do dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 14 przez ul. Gospodarską, który zabierałby również dzieci dojeżdżające do gimnazjum bo wtedy miałyby lepszą możliwość dojazdu do Nowego Sącza, ponieważ wysiadałyby koło mostu na Przystani. Ponadto zapytał w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego po kanalizacji drogi gminnej w Łazach Biegonickich do Państwa Porębów i Wójcików.
 
Radny Mirosław Garbacz – interpelował w sprawie zalewania piwnicznej części remizy w Gaboniu – podczas opadów woda zalewa wszystko. Pojawił się nawet grzyb. Sprawa ta była już wielokrotnie zgłaszana i trzeba ją w jakiś sposób rozwiązać.
 
Radny Marek Kurnyta – interpelował w sprawie zamontowania jednej lamy na placu zabaw na Osiedlu Słonecznym. Plac jest nieoświetlony, jest ciemno i nocą schodzą się chuligani. Podziękował Panu Niejadlikowi za pomoc w zrobieniu postumentu pod kapliczkę przeniesioną z ul. Węgierskiej.  
 
Radna Bogumiła Pasoń- podziękowała za pomoc w przeniesieniu kapliczki z ul. Węgierskiej. Zapytała czy byłaby możliwość zamykania na czas nocny parkingu przy ZSMD, ponieważ mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia skarżą się, że urządzane są tam rajdy samochodowe a interwencje policji nie przynoszą skutku.
 
Radny Sławomir Szczepaniak – zapytał czy zostały już zakończone pracy kanalizacyjne na osiedlu przy ul. Jana Pawła II i czy droga osiedlowa będzie w tym roku przywrócona do stanu używalności tj. wyasfaltowana.
 
Ad pkt 8. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
 
Pan Stanisław Kądziołka – sołtys wsi Łazy Biegonickie zapytał:
- czy byłaby możliwość wyłożenia płytkami chodnikowymi nowego przystanku
   autobusowego,
- czy została ujęta chociaż jedna droga na Łazach do programu „schetynówek”.
 
Pan Andrzej Kuczaj – sołtys Gabonia-Praczki podziękował za drogę w kierunku Praczki, z której korzystają również mieszkańcy Gabonia. Zwrócił się z prośbą o wykonanie zjazdów z tej drogi oraz przynajmniej dwóch mijanek.
 
Radny Mirosław Garbacz – sołtys wsi Gaboń ponowił prośbę o wykonanie 60 m drogi asfaltowej łączącej Przychód z Przychodem.
 
Radny Sławomir Szczepaniak – podziękował Dyrektorowi MZGK za prace na rzecz Osiedla Śródmieście.
 
Radny Mirosław Garbacz – również podziękował Dyrektorowi MZGK za ułożenie kostki brukowej koło szkoły w Gaboniu.
 
Pan Andrzej Myjak – sołtys wsi Gołkowice Dolne podziękował za wymalowanie budynku domu kultury zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu wewnątrz budynku – doprowadzenie wody, budowa sanitariatu i wymiana okien.
 
Radny Marek Sekuła – w imieniu rodziców dzieci z Osiedla Słonecznego zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości przejazdu autobusu szkolnego tak, aby mógł również zabierać dzieci z osiedla. 
 
Radna Bogumiła Pasoń – złożyła na ręce Burmistrza podziękowania za pomoc ze strony Urzędu Miejskiego przy przeniesieniu kapliczki z ul. Węgierskiej na Osiedle Słoneczne.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział na zgłoszone zapytania:
 • Panu Kądziołce – nowy przystanek dostaliśmy i wysprzątaliśmy teren wokół przystanku a kilka płyt chodnikowych na pewno się znajdzie i będzie ułożonych na przystanku. Na Łazach jest wykonywana już duża inwestycja jaką jest kanalizacja i trzeba najpierw wykonać jedno zadanie. Ponadto do programu „schetynówk” mogła iść tylko jedna droga na terenie gminy.
 • Panu Kuczajowi – na wykonanie mijanek potrzebne jest miejsce. Jest to już co prawda po czasie, ale proszę wyznaczyć takie miejsca i zgłosić to będziemy wtedy się zastanawiać.
 • Radnemu Garbaczowi – w budżecie na rok 2013 r. jest zaplanowana droga główna więc przy okazji na Przychodzie to połączenie się zrobi, aby nie sprowadzać specjalnie sprzętu do tego kawałka drogi.
 • Panu Myjakowi – trzeba się zastanowić i przemyśleć czy to ma sens. (Pan Myjak dodał, że społeczność doszła do wniosku, że jest to jedyny lokal, który wieś posiada).
Koszt tego remontu nie byłby może tak wysoki, ale czy to byłoby zasadne.
 • Radnemu Sekule – na dzisiaj zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości dowożenia tych dzieci dlatego, że nie można dowozić dzieci, które mają odległość mniejszą niż trzy kilometry. Dzieci z osiedla nie maja tak daleko do szkoły, gorzej mają dzieci z końca ul. Piłsudskiego czy z Mostek. Nawet odpłatnie nie można świadczyć takiej usługi.
 
Ad pkt 9. Informacja o:
         - przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.
         - kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
         - przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury.
 
Burmistrz Jacek Lelek – stwierdził, że informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze jest mało ciekawą informacją, ponieważ się w nim nic wiele nie dzieje jeśli chodzi o wydatki majątkowe. 
 
Zastępca Burmistrz Kazimierz Gizicki przedstawił w wersji elektronicznej całą informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.
W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2012 r. następowały zmiany dokonywane przez Radę Miejską i Burmistrza zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami. W wyniku tych zmian ostateczne kwoty dochody i wydatków wynosiły:
 • prognozowane dochody ogółem 62.416.574,15 zł i zostały wykonane w kwocie 32.014.299,36 zł, co stanowi 51,29 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu półrocza o kwotę 4.969.300,05 zł.
 • plan wydatków ogółem 84.719.734,95 zł i został wykonany w kwocie 29.501.775,26 zł, co stanowi 34,82 % planu. Plan wydatków zwiększono w ciągu półrocza o kwotę 3.741.136,08 zł.
Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec czerwca wynosił 4.362.415,75 zł, w tym:
- z tytułu kredytów długoterminowych    250.000,00 zł
- z tytułu pożyczek                                4.112.415,75 zł
Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wskaźniki zadłużenia na 30 czerwca 2012 przedstawiały się następująco:
 • wskaźnik zadłużenia ogółem 33,87 % (max 60 %)
 • wskaźnik obsługi zadłużenia wynosił 2,14 %(max 15 %).
Na dzień 30.06.2012 r. w budżecie gminy stan zobowiązań ogółem wynosił 4.362.415,77 zł, w tym wymagalnych, które powstały w roku bieżącym 0,02 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie.
Na zakończenie Zastępca Burmistrza stwierdził, że generalnie wykonanie budżetu idzie dobrze i na koniec roku przynajmniej w 80 % zaplanowane zadania powinny być wykonane.
 
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag.
Przyszedł na obrady radny Mieczysław Szewczyk – stan 17 radnych.
 
Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz (druk nr 304).  
 
Pani Skarbnik – przedstawiła Radzie autopoprawki do projektu uchwały. Dotyczą one:
- części B poz. 32 - zwiększenia limitu wydatków na zaciąganie zobowiązania przez Burmistrza na stypendia dla najzdolniejszej i najuboższej młodzieży z terenu gminy. Kwota ta została zwiększona o 3.000 zł.
- załącznika nr 1 części A – zmian w poz. 31 – plac targowy – zostały zwiększone środki na remont do kwoty 2.900.000 zł,
- załącznika 2 część B – dołożone są pozycje od 42 do 52, dotyczące przedsięwzięć MZGK, natomiast poz. 53 dotyczy zimowego utrzymania dróg gminnych. 
 
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 /nieobecni: Czesław Kurzeja, Jerzy Sobczak, Mirosław Garbacz, Sławomir Szczepaniak/.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/276/2012
                                                                                    ***************************
Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok (druk nr 305).
 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że również  autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej dotyczy przesunięć wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego między zadaniami majątkowymi a grupami wydatków. Łączna kwota przesunięć wynosi 135.000 zł. Składają się na nią wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł i wydatki majątkowe w wysokości 95.000 zł. Środki te wynikły z oszczędności przy realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja budynku filii biblioteki w Barcicach”. Został również złożony ostatni wniosek o płatność na CKiS i po weryfikacji tego wniosku nie zostały zakwalifikowane wydatki, które zostały poniesione jeszcze w 2009 r. Nie były one zabezpieczone w budżecie na 2012 r. i teraz musimy je wykazać. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o 1.000.000,00 zł na remont targowicy. Tę kwotę również wprowadza się po stronie wydatków, gdzie również dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i tak: 13.000 zł z wydatków majątkowych na drogi gminne przeznacza się na drogi publiczne powiatowe, na współfinansowanie realizowanych zadań – budowa chodnika w Przysietnicy. O kwotę 600.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zadaniu budowa kanalizacji w Przysietnicy i przeznacza się na remont targowicy by mieć odpowiednią kwotę na uruchomienie przetargu.
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 12 radnych /nieobecni: M. Węgrzyn, Cz. Kurzeja, J. Sobczak, M. Garbacz, S. Szczepaniak/
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/277/2012
                                                                                    ***************************
Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego (druk nr 306).
 
Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki – wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy rozliczeń związanych z realizacją zadań wykonywanych wspólnie z Powiatem Nowosądeckim. W miesiącu maju była podejmowana uchwała dotycząca przyznania 25.000 zł na projekt i budowę chodnika przy ul. Węgierskiej, 25.000 zł na realizację chodnika w Przysietnicy oraz kolejna uchwała przyznająca 50.000 zł na budowę chodnika w Gołkowicach. Po zrealizowaniu zadania w Przysietnicy okazało się, że kwota 25.000 zł na materiał jest za mała i potrzeba jeszcze 13.000 zł, stąd ta uchwała. Podziękował radnym powiatowym za wspieranie tych zadań na terenie gminy, tym bardziej, że 50 %  kosztów pokrywa powiat.
 
Komisja Budżetu i Komisja Budownictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13 radnych /nieobecni: S. Szczepaniak, Cz. Kurzeja, M. Węgrzyn, Wł. Florek/
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/278/2012
                                                                                    ***************************
Ad pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów                           (druk nr 299).
 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że uchwała ta zgodnie z ustawą o finansach publicznych daje przyzwolenie dyrektorom szkół i przedszkola na gromadzenie dochodów z różnych źródeł i na dysponowanie tymi dochodami na cele, określone w uchwale. W związku z tym należy sporządzić plan dochodów i wydatków dla każdej szkoły, który będzie załącznikiem do uchwały budżetowej na rok 2013. Dyrektorzy będą mogli dokonywać zmian w wydatkach bieżących, ale tylko do wysokości osiągniętych dochodów.
 
Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki – dodał, że jest to cos nowego w skali naszej gminy.
Ryzykujemy kwotą 70.000 zł, bo taka wpływa ze szkół do budżetu gminy, ale tak naprawdę otwieramy dyrektorom wizję działalności i większe zainteresowanie na pozyskanie jak największej ilości środków. Będzie to szansa pokazania się dyrektorów jako dobrych menadżerów.
 
Radny Mirosław Garbacz – stwierdził, że kiedyś tak było i szkoły się rozwiały. Takim przykładem jest Skrudzina.
 
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13 radnych
/nieobecni: M. Szewczyk, S. Szczepaniak, Cz. Kurzeja, Wł. Florek/
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/279/2012
                                                                                    ***************************
Ad pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 294).
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości, z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13 radnych /nieobecni jak w p-kcie 13/.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/280/2012
                                                                                    ***************************                            
Ad pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 295).
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości, z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13 radnych /nieobecni jak w p-kcie 13/.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/281/2012
                                                                                    ***************************                            
Ad pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 296).
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości, z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13 radnych /nieobecni jak w p-kcie 13/.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/282/2012
                                                                                    ***************************                            
 
Ad pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (druk nr 297).
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody Spółce TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Krakowie na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe.
 
Komisja Budżetu i Komisja Budownictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta jednogłośnie: „za” - 13 radnych
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/283/2012
                                                                                    ***************************
 
Ad pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych  w Starym Sączu (druk nr 301).
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości, z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13 radnych /nieobecni jak w p-kcie 13/.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/284/2012
                                                                                    ***************************                            
 
Ad pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (druk nr 302).
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości, z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 13 radnych /nieobecni jak w p-kcie 13/.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/285/2012
                                                                                    ***************************                            
Ad pkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu (druk nr 298).
 
Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki – stwierdził, że wniosek o wykup działki nr 55/4 o powierzchni 0,2964 ha złożyła Firma BATIM, która posiada w sąsiedztwie tej działki swoją nieruchomość. Firma ta na dzisiaj posiada 350 samochodów-tirów i zamierza na tym terenie wybudować swoją siedzibę. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki te są położone w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową oraz pod teren parkingów. Działka ta zostanie sprzedana w drodze przetargu a jej wartość zostanie oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę.
 
Radny Jerzy Sobczak –zapytał czy sprzedaż tej działki nie będzie kolidowała z budową drogi do lotniska.
 
Zastępca Burmistrza – odpowiedział, że nie sprzedajemy terenu przeznaczonego pod drogę.
 
Radny Andrzej Stawiarski – zapytał czy ze środków uzyskanych ze sprzedaży gmina będzie pozyskiwać tereny pod działalność gospodarczą.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział, że takie są jego zamierzenia i cele. Apetyt inwestycyjny jest. Gmina nie posiada dużo takich gruntów a ponadto gmina jeżeli sprzeda grunt inwestorowi to po pierwsze weźmie pieniądze za ten grunt, a po drugie bierze z tego podatki. Musimy jakoś rozsądnie podejść do tego tematu.
 
Nie było więcej pytań ani uwag.
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Uchwała po odczytaniu została podjęta wynikiem głosów: „za” – 15 radnych /nieobecni: M. Szewczyk, Cz. Kurzeja/
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/286/2012
                                                                                    ***************************
Ad pkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 (druk nr 300).
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy na okres kolejnych pięciu lat pomieszczeń magazynowych Firmie SAM-CHEM z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta jednogłośnie: „za” – 17 radnych.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/287/2012
                                                                                    ***************************
Ad pkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu systemowego i przeznaczenia wkładu własnego przez Gminę Stary Sącz na realizację tego projektu w latach 2013 – 2015 (druk nr 303).
 
Burmistrz Jacek Lelek – wyjaśnił, że uchwała dotyczy realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Czas na aktywność w Grodzie Kingi”. Projekt ten skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy, które są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej i obejmuje cykl szkoleń i warsztatów mających na celu aktywizację społeczną i zawodową.. Osoby te muszą spełniać odpowiednie warunki. Koszty tego projektu wynoszą łącznie 687.962,44 zł z czego gmina w ramach wkładu własnego przeznacza kwotę 92.943,73 zł, co stanowi 13,51 % wartości projektu. Uważa, że w tak dużym budżecie OPS są to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy.
 
Przewodnicząca Rady – dodała, że na posiedzeniu Komisji Budżetowej Pani Kierownik wyjaśniała cała sytuację. W większości gminy sprzedają te projekty wykonawcom z zewnątrz a tu pracownicy sami wszystko opracowują i to należy chwalić.
 
Burmistrz Jacek Lelek – powiedział, że jest to branża w której poprzednio trochę pracował zwłaszcza z projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współpracując również OPS. Miał okazję uczestniczyć w kilku podsumowaniach tych projektów i może stwierdzić, że są one wykonywane perfekcyjnie a dzięki nim kadra OPS stała się bardziej otwarta, profesjonalna i pomysłowa
 
 Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała po odczytaniu została podjęta jednogłośnie: „za” – 17 radnych.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/288/2012
                                                                                    ***************************
 
Ad pkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 2” (druk nr 307).
 
Burmistrz Jacek Lelek – powiedział, że w materiałach na sesję jest uzasadnienie do podjęcia do tej uchwały. Osobiście chce otwierać drzwi gdzie się tylko da, do rozwoju przedsiębiorczości w taki sposób, aby nie szkodziło to miastu. Plan Nr 2 obejmuje teren pomiędzy obwodnicą Starego Sącza a rzeką Poprad, od wysypiska śmieci poprzez pasy leśne do mostu w kierunku Nowego Sącza. Zmiana tego planu w głównej mierzy dotyczy przeznaczenia terenów pod działalność gospodarczą różnego rodzaju. Ponadto przy samym moście jest budynek „Zapartówka” wystawiony do sprzedaży, który w poprzednim planie nie został ujęty wobec powyższego nic się tam nie da zrobić. Uważa, że należy przystąpić do zmiany tego planu, aby umożliwić przedsiębiorcom rozwój swojej działalności gospodarczej a tym samym poszerzenia rynku pracy.
 
Radny Marian Lis – stwierdził, że dziwi się jak można było pominąć budynek liczący ponad 80 lat.
 
Burmistrz Jacek Lelek - odpowiedział, że przy zmianie planu pond 8 lat temu był to chyba błąd urbanistów. Teraz trzeba dążyć do tego, aby ten budynek nie straszył lecz był wizytówką miasta, a bez zmiany planu nie da się przeprowadzić żadnego remontu.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Uchwała po odczytaniu została podjęta jednogłośnie: „za”- 17 radnych.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/289/2012
                                                                                    ***************************
Ad pkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 308).
 
Radny Mieczysław Szewczyk – wyjaśnił, że pewna rodzina z Krakowa kupiła działkę w Skrudzinie, na której rośnie grusza w wieku około 150 lat. Właściciele wystąpili z wnioskiem o uznanie tego drzewa pomnikiem przyrody.
 
Burmistrz Jacek Lelek -  stwierdził, że właściciele mają na pewno świadomość z czym się to wiąże do czego się zobowiązują. Mając na uwadze dbałość o utrzymanie zasobów przyrodniczych i kulturowych uważa, że należy podjąć stosowna uchwałę.
 
Komisja Budownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała po odczytaniu została podjęta jednogłośnie: „za” – 17 radnych.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/290/2012
                                                                                    ***************************
 
Ad pkt 25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu (druk nr 311).
 
Burmistrz Jacek Lelek – wyjaśnił, że sprawa dotyczy ostatecznego uregulowania sprawy zamiany działki zajętej pod ścieżkę rowerową i zaspokojenia roszczeń Pana Króla.
 
Komisja Budownictwa i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie było pytań ani uwag.
Uchwała po odczytaniu została podjęta jednogłośnie: „za” – 17 radnych.
 
                                                                                    UCHWAŁA Nr XXIX/291/2012
                                                                                    ***************************
 
Ad pkt 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział na zgłoszone zapytania i interpelacje:
 • Radnemu Sekule – w tej sprawie były prowadzone rozmowy, droga Łazy Biegonickie – ul. Gospodarska w Nowym Sączu nie jest własnością gminy lecz miasta Nowego Sącza i proponowanych objazdów z powodu zamknięcia ul. Biegonickiej z nami nie uzgadniano.
 • Radnemu Ramsowi – przeprowadzi jeszcze rozmowy z Sądeckimi Wodociągami, ale nie wie czy uda się to zaproponowane rozwiązanie wdrożyć. Jest problem z dowozem  dzieci do szkoły jak również z dojazdem do pracy. Dowóz dzieci przez Porębę i Nawojową jest bardzo daleki ale przez ul. Gospodarską dowozu nie można zorganizować bo żaden samochód typu „bus” nie pojedzie. Przyjdzie zima, droga jest wąska i stroma, i kto weźmie odpowiedzialność. W związku z tym na razie nie widzi sensownego rozwiązania tej sprawy. Natomiast nie wie czy zamontowanie świateł rozwiąże problem mijania się. Odnośnie naprawy drogi po kanalizacji do Państwa Wójcików to sprawę rozezna i odpowie.
 • Radnemu Garbaczowi – pogratulował pomysłu współpracy z Węgrami. Odnośnie zalewania piwnic w remizie w Gaboniu to po raz pierwszy słyszy o tym problemie. Sprawa zostanie rozeznana.
 • Radnemu Kurnycie – na oświetlenie placu potrzebny jest najpierw projekt, zobaczymy co się da zrobić. Tam potrzebny jest również monitoring.
 • Radnej Pasoń -  jest to dobry pomysł. Sprawdzimy możliwości techniczne zrobienia bramy i zamykania. Parking jest dla szkoły, pracowników urzędu oraz klientów „Sokoła” więc na noc może być zamykany.
 • Radnemu Szczepaniakowi – prace kanalizacyjne jeszcze nie są zakończone. Droga zostanie w tym roku utwardzona a asfalt będzie położony w przyszłym roku.
 
Radna Bogumiła Pasoń – zapytała kiedy kończy się pięcioletni okres ochrony renowacji rynku. Uważa, że po tym okresie winno się pomyśleć o wykonaniu tzw. „wiat” na przystankach autobusowych w rynku, aby oczekujący na autobus nie stali na deszczu czy wietrze.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział, że okres ten kończy się w przyszłym roku i sprawa ta jest rozważana, trzeba również wykonać kilka poprawek w rynku, oświetlić przystanki zmienić przejście naprzeciw sklepu „U Misia”.
 
Ad pkt 27. Wolne wnioski, zakończenie.
 
Burmistrz Jacek Lelek:
 • podziękował radnemu Garbaczowi za bardzo dobrą współpracę polsko-węgierską, za nawiązanie stosunków partnerskich Gaboń-Kost i jednoczenie przez to wsi,
 • podziękował radnemu Kurzeji za wielkie zaangażowanie się w życie wsi. Dodał, że radny nie szczędzi nie tylko czasu, ale i pieniędzy ponieważ został sponsorem ogrodzenia placu zabaw. W ramach projektu „Inicjatywy lokalne” odbyła się              7 października w Popowicach piękna impreza przygotowana przez sołectwo i szkołę, podczas której było między innymi opowiadanie legend o Świętej Kindze. Uważa, że jest to bardzo ważne, aby się coś w danym środowisku działo. Takie rzeczy cieszą       i angażują społeczeństwo.
 • Stwierdził, że gmina nie ma mieszkań socjalnych a coraz więcej rodzin znajduje się w bardzo ciężkich sytuacjach i w tej sprawie wpływają do urzędy prośby. Trzeba coś tym robić. Uważa, że ciężko jest dać komuś coś na co większość musi w pocie czoła pracować i wydawać pieniądze. W tej sprawie trzeba być bardzo ostrożnym. Ostatnio taka sytuacja zaistniała w Barcicach i podjął decyzję o przyznaniu tej rodzinie z pięciorgiem dzieci wolnego mieszkania przy ul. Sobieskiego. Pracownicy MZGK odpowiednio przystosują ten lokal do zamieszkania bo nie ma tam wody, toalety ani kanalizacji. Trzeba również wybudować komin. Nie jest to duży lokal bo ma około   30 m2 powierzchni więc wiele nie da się zrobić. Będzie to przynajmniej bezpieczne miejsce do pobytu na jakiś czas. Mieszkania socjalne muszą mieć odpowiedni standard, ale uważa, że muszą one być w takim standardzie, że ktoś kto ma choć trochę zaradności i ambicji, żeby nie traktował tego jako lokum docelowego, tylko żeby jego marzeniem było jak najszybsze wyprowadzenie się do własnego domu. Ponadto gmina ma również obowiązek zapewnienia lokum w sytuacjach, gdzie są sądowe nakazy eksmisji. Jedyny zasób mieszkaniowy jaki posiada gmina to mieszkania nauczycielskie w szkołach w Gaboniu i w Moszczenicy, ale broni się przed tym bo uważa, że nie można na teren szkoły wprowadzać ludzi. Zastanawia się czy nie kupować starych budynków, remontować je pod kątem mieszkań socjalnych. Jest to temat trudny, ale trzeba jakoś do niego podejść.
 
Radna Bogumiła Pasoń – zapytała czy nie można by było uratować pozostałe na „Kramie” na Myślcu stare mury i tam coś zrobić.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział, że stan tych budynków jest taki, że aby je przeznaczyć do funkcjonowania to trzeba by było ponieść bardzo duże koszty. Lepiej by było nowe wybudować.  Plany co do tego terenu są inne. Ponadto jest dosyć duża odległość do środków komunikacji.
 
Radny Mirosław Garbacz – stwierdził, że nie rozumie co to znaczy zapewnić komuś mieszkanie. Dla niego jest to rzecz niepojęta. Dać komuś wszystko. Na terenie Gabonia są ludzie, którzy może nawet nie umieją pisać, ale się wybudowali i mają swoje mieszkanie. Nie potrafi zrozumieć ludzi, którzy całe życie nic nie robią ale mieszkanie się im należy. Cyganie z Maszkowic są przerażeni, że będą mieli mieszkania bo Wójt z Łącka powiedział, że im wykupi mieszkania i ich wysiedli.
 
Burmistrz Jacek Lelek – powiedział, że zgadza się z tym, ale są czasem trudne sytuacje i trzeba to zrozumieć. Mieszkania socjalne są przeznaczone na naprawdę trudne, skrajne sytuacje. Chodzi tu bardziej o dzieci niż o dorosłych. Uważa, że mieszkanie to jest dobro na które ludzie ciężko pracują.
 
Radny Marian Lis – zapytał w jakim stanie technicznym jest budynek po przedszkolu w Moszczenicy Wyżnej.
 
Radna Krystyna Szewczyk – odpowiedziała, że budynek ten nie nadawał się na uruchomienie przedszkola to tym bardziej  na mieszkanie socjalne.
 
Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki – odpowiedział, że od strony rzeki pękła ściana tego budynku i obsunęło więc nie nadaje się on do zagospodarowania. Gdyby wykonać ekspertyzę to będzie się nadawał do rozbiórki.
 
Pan Mieczysław Borkowski – zapytał ile na terenie gminy jest rodzin, którym należy się mieszkanie socjalne.
 
Burmistrz Jacek Lelek – powiedział, że na dzisiaj nie wiemy ile jest takich rodzin. Ponadto jest sprawa taka, że sąd nakazuje eksmisję i gmina musi zapewnić mieszkanie. To jest największy problem.
 
Przewodnicząca Rady do zapoznania się z protokołem sesji wyznaczyła radnego Andrzeja Stawiarskiego i Sławomira Szczepaniaka.
 
Radny Czesław Kurzeja – podziękował Burmistrzom, Przewodniczącej Rady i Radnym za pomoc w budowie placu zabaw. Dodał, że mieszkańcy teraz widzą, że coś się dzieje na wsi.
 
Radna Ewa Zięba – zwróciła się z prośbą o wybudowanie zadaszenia na przystanku autobusowym przy ul. Piłsudskiego. Z tego przystanku korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły, którym autobus szkolny się nie należy oraz starsze osoby.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział, że potrzebna jest zgoda mieszkańców na budowę przystanku. Jeżeli będzie pomoc, wyznaczone miejsce i zgoda to podejmie temat.
 
Radna Maria Węgrzyn - zapytała jaka jest opinia komisji po wizji na Zagórzu Myśleckim odnośnie przejęcia gruntów pod drogę.
 
Burmistrz Jacek Lelek – odpowiedział, że jest to duży problem z dwóch powodów. Pierwszy to jest ludzka trudna sytuacja ze względu na brak drogi w dzisiejszych czasach. Druga to, to że mieszkańcy pod tę drogę wytyczyli pasek gruntu o długości około 600 m w trudnym terenie, prowadzący do dwóch domów, z których jeden jest nad samym brzegiem potoku. Rozumie motywację, że przy tej drodze będą działki budowlane i będzie można się budować. Nie jest intencją Rady robienie planu i budowanie drogi, której koszt byłby ponad milion złotych, tylko do trzech rodzin. Jest to sytuacja trudna i niezręczna. Możliwość budowy tej drogi nie ma żadnych szans, tym bardziej że łączy ona z drogą nadleśnictwa a nie z drogą gminną. Tam jest jeszcze możliwe takie rozwiązanie, że od prywatnie wybudowanej drogi można poprowadzić drogę i byłoby krócej. Trzeba tylko przeprowadzić rozmowy z właścicielem tej drogi i z chwilą uzyskania zgody można by temat podjąć lub też pomóc tym mieszkańcom przesiedlić się. 
 
Nie było więcej pytań
 
Na tym XXIX Posiedzenie Rady Miejskiej zostało zakończone. Protokół zakończono i podpisano.
 
                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                               w Startm Sączu
                                                                                                                                Ewa Zielińska
 
 
Protokołowała:                         
S. Faron.