Zarządzenie Nr 80/2012

rok 2012

 
data publikacji:  30-11-2012 | 13:46
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2012 | 13:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 80/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 11 maja 2012 roku

         w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.

 

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 l roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art. 24 7 ust l i 2 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14
ust l Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały

budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ l

Dokonuje SIę zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012 polegających na
przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków, zgodnie z zącznikiem Nr l do
niniejszego
zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik