Zarządzenie Nr 78/2012

rok 2012

 
data publikacji:  30-11-2012 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2012 | 13:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 78/2012
Burmistrza Starego Sącza
z
dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom
instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Stary Sącz
Na podstawie art.30 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Oz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 1 pkt. 3, art.2 pkt. I oraz art. I O ust.8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późno zrn.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam "Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Gmina Stary Sącz" w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§2
                                                                                                                                                                                         Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Lokalnego Promocji
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2