Zarządzenie Nr 77/2012

rok 2012

 
data publikacji:  30-11-2012 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2012 | 13:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 77/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 07 maja 2012 roku
 
w sprawie: zmian w planach finansowych budżetu na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
 gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVIII168 /2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1.      W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje się przesunięcia w wydatkach majątkowych w obrębie działu i rozdziału-
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

Burmistrz

 
mgr Jacek Lelek
 

Załączniki