Zarządzenie Nr 272/2012

rok 2012

 
data publikacji:  22-11-2012 | 14:04
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2012 | 14:09
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 272/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 05 listopada 2012 r.
 
 
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
                 się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
 
          Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97 poz.674 z póź. zm.)
 
 
z a r z ą d z a m    c o     n a s t ę p u j e :
 
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Zespołu Finansowo Administracyjnego Szkół w Starym Sączu.
 
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
   
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek

załącznik nr 1