Zarządzenie Nr 269/2012

rok 2012

 
data publikacji:  22-11-2012 | 13:38
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2012 | 14:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR    269/2012
BURMISTRZA   STAREGO SĄCZA
Z   DNIA 31.10.2012r.
 
 
w sprawie przekazania pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz mebli do zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach w ramach projektu:     „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
              Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r.z póź.zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1
Postanawia się przekazać nieodpłatnie pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz mebli na podstawie protokołów przekazania-przyjęcia stanowiących  załączniki do niniejszego Zarządzenia:
·         Załącznik nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu
·         Załącznik nr 2 - Zespół Szkół w Barcicach, Szkoła Podstawowa w Barcicach
·         Załącznik nr 3 - Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
·         Załącznik nr 4 - Zespół Szkół w Przysietnicy, Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
·         Załącznik nr 5 -Szkoła Podstawowa Gaboniu
·         Załącznik nr 6 - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
·         Załącznik nr 7 - Szkoła Podstawowa w Popowicach
·         Załącznik nr 8 - Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
na potrzeby realizacji projektu „ Lepszy start”.
 
§ 2
Szczegółowe warunki zostały określone w protokole przekazania-przyjęcia
pomocy dydaktycznych.
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8