Zarządzenie Nr 204/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 13:38
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 13:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 204 /2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 07 września 2012 roku.

 

 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Referacie Spraw Obywatelskich i Administracyjno- Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

 
Na podstawie art.7 pkt.3 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2008 r. Nr 223 , poz.1458 z późn.zm./

 
zarządzam co następuje:
§ 1

 
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Referacie Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w składzie :

 
1. inż.Kazimierz Gizicki Zastępca Burmistrza - Przewodniczący
2 Janina Broniszewska Zastępca Kierownika USC - Członek
3. mgr Grażyna Kopeć Kierownik Referatu OR - Członek
4 mgr Władysław Tokarczyk Radca Prawny - Członek
§ 2

 
Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w "Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych „ wprowadzonym Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Starego Sącza , z dnia 29.05.2012 r.
§ 3

 
Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Referacie Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Jacek Lelek