Zarządzenie Nr 36/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 13:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

       ZARZĄDZENIE NR 36/2012         
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 marca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia „Regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy Komisji Konkursowej”
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz..U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
 
 
                                z a r z ą d z a m,   co następuje :
 
 
                                                           § 1.
 
Powołuję Komisję do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku, w następującym składzie :
 
  1. Kazimierz Gizicki                                                       - Przewodniczący Komisji
  2. Grażyna Kopeć                                                            - Zastępca Przewodniczącego
  3. Stanisława Faron                                                         - członek Komisji
  4. Osoba wskazana przez organizację pozarządową       - członek Komisji
 
 
                                                               § 2.
 
Zobowiązuję Komisję do wyboru ofert zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.).
 
                                                               § 3.
 
Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy Komisji Konkursowej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                § 4.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Komisji Konkursowej.
 
                                                                § 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza

mgr Jacek Lelek

Załącznik