Zarządzenie Nr 154/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 12:45
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 12:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 154 /2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 24.07. 2012rok
 
 
                                                  
W s           w sprawie powołania zespołów spisowych
 
 
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst  
     jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o 
     rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż.
      zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja
     2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
  Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespoły spisowe w składzie:
 
Zespół spisowy Nr 1 w składzie:
1.      Joanna Orłowska                                                         
2.      Małgorzata Plata                                                          
3.      Alfreda Wastag                                    
   Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej drogą spisu z
    natury - składników majątkowych niskocennych (tj.: środków trwałych o wartości poniżej 
     3.500 zł ) przekazywanych do tworzonego z dniem 01.08.2012 roku - Miejskiego Zakładu
      Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
 
   Zespół spisowy Nr 2 w składzie:
1. Kazimierz Nakielski
2. Wiesław Sasak
 
  Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej  w drodze spisu
   z natury - składników majątkowych :
a)       materiałów inwestycyjnych oraz pozostałych materiałów w poszczególnych obiektach wg stanu na dzień 01.08.2012 roku stosownie do obowiązujących przepisów.
b)      paliwa w samochodach służbowych Mercedens BENZ, Volkswagen transporter wg stanu na dzień 01.08.2012 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.
   Powyższa inwentaryzacja ma na celu przekazanie składników majątkowych nowoutworzonej
    jednostce jaką jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu , który rozpoczyna
    swoją działalność z dniem 01.08.2012 roku.
 
   Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona wg stanu na dzień 01.08.2012 roku stosownie do         
    wymogów obowiązujących przepisów
 
§2
   Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu ustalam na dzień 01.08.2012 roku i zobowiązuje      
    Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie
    do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
      
   §3
 
         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek