Zarządzenie Nr 151/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 12:18
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 12:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 151/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 18 lipca 2012 roku

       w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz
. 1240 oraz § 14 ust 1
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII
/168 /2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku

Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwał
y budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące

zmiany :

W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok

wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik