Zarządzenie Nr 152/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 12:13
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 12:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 152/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 20 lipca 2012 roku


 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. ':(2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.

2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracj
i rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu z tytułu dotacji udzielanych podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem
nr 4 do niniejszego zarządzenia
.

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik