Zarządzenie Nr 153/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 12:05
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 12:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 153/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 20 lipca 2012 roku

           w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. "z' 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 § 1

 W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany
:

 1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
.

 §2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

 

mgr Jacek Lelek

 

Załącznik