Zarządzenie Nr 155/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 12:01
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 12:04
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 155/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 24 lipca 2012 roku

                    w sprawie:     zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. ·Z· 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzen
ia.

2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

mgr Jacek Lelek

 

Załącznik