Zarządzenie Nr 156/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 12:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 156/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 24 lipca 2012 roku

         w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i \1'st.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pub
licznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz
§ 1
4 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia
2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany :

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2
. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

 mgr Jacek Lelek

Załącznik