Zarządzenie Nr 158/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 11:34
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 11:37
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 158/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 25 lipca 2012 roku

 w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zrn.), art.247 ust 1 i 2 oraz 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publ
icznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 pkt 4
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168/2012 w sprawie uchwały budżetowej
na r
ok 2012 Burmistrz Starego cza zarządza co następuje:

 § 1

1. Dokonuje się przesunięcia w wydatkach majątkowych w obrębie działu i rozdziału-
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2.       Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

 §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik