Zarządzenie Nr 160/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 11:31
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 11:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 160/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 26.07.2012 rok 
 
                      W sprawie powołania zespołów spisowych
 

Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst
jednolity Dz. U
. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994r
Itekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż, zmianami 1 oraz
Zarządzenia nr
116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie
inwentaryzacji, zarządzam co następuje
;
 
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespoły spisowe w składzie:
Zespół spisowy Nr 3 w składzie:
 
1.     L. Krcha- Wilczkiewicz
2.      M.Orłowska
3.      A.Bałuszyńska
 
Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona pełnej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej drogą spisu
z natury - gminnych składników majątkowych tj. środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł wg
grup rodzajowych. Z wyłączeniem gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi
-
na okoliczność przekazania składników majątkowych nowoutworzonej jednostce jaką jest Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu , który rozpoczyna swoją działalność z dniem
01
.08.2012 roku.
Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona wg stanu na dzień 01.08.2012 roku stosownie do wymogów
obowiązujących przepisów
 
§2
 
Termin rozpoczęcia spisu ustalam na dzień 01.08.2012 roku a termin zakończenia spisu ustalam na
dzień 10.08
.2012r i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania,
opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz
mgr Jacek Lelek