Zarządzenie Nr 163/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 11:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 163/2012

Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§l.


 W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadań pn:

              1. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych
               "Na Targowisko II
" w Przysietnicy (dł. 150 mb).

            2. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych
            "Do Owsianków" w Popowicach (dl. 250 mb).

powuję komisję w następującym składzie:

1. mgr inż. Paweł Dybiec - Kierownik Referatu GKiOŚ

2.  mgr inż. Michał Kociołek - Inspektor UM w Starym Sączu

3.Kazimierz Nakielski - Podinspektor UM w Starym Sączu

 

przy udziale

4. inż. Bogdan Stolarczyk - Inspektor Nadzoru


§2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 8 sierpnia 2012r

§ 3


Z
arządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza
 

Zastępca Burmistrza
inż. Kazimierz Gizicki