Zarządzenie Nr 164/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 11:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 164/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 sierpnia 2012 roku

 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

 Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. LJ">z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 § 1

 1.       Dokonuje Się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego   zarządzenia.

 3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
inż. Kazimierz Gizicki

 Załącznik