Zarządzenie Nr 165/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 11:12
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 11:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 165/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia02 sierpnia 2012 roku

             w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu 
                             na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gm
iny Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany
:

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
, 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Burmistrz

 

mgr Jacek Lelek

 

 

Załącznik