Zarządzenie Nr 166/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 11:07
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 11:08
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 166/12   

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia  02.08.2012

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani E.M.  zam. (…).


Na podstawie art .. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani E. M. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

§2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani E. M.

§ 3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                 Burmistrz

                                                            mgr Jacek Lelek