Zarządzenie Nr 168/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 10:51
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 11:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 168 /2012
Burmistrza St
arego Sącza
z dnia 07 sierpnia 2012 roku.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
s
tanowisko urzędnicze w Referacie Spraw Obywatelskich Urdu Miejskiego w Starym
Sączu.

 

Na podstawie art. 7 pkt.3 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych / Dz.U. z 2008 r. Nr 223 ,poz.1458 z późn.zm./

 zarządzam co następuje:

 § 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urdnicze
w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w składzie:

1. inż.Kazimierz Gizicki Zastępca Burmistrza - Przewodniczący

2 Janina Broniszewska Zastępca Kierownika USC - Członek
3. mgr Grażyna Kopeć Kierownik Referatu OR - Członek
4 mgr Władysław Tokarczyk Radca Prawny - Członek
 
 
 
 
 
 

§ 2

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w "Regulaminie naboru na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w
Starym Sączu, oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach
organizacyjnych" wprowadzonym Zarządzeniem Nr
10312012 Burmistrza Starego Sącza, z dnia
29.05.2012 r.

 §3

 Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Referacie Spraw Obywatelskich Urdu Miejskiego w Starym Sączu.

 §4

 Zardzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Jacek Lelek