Zarządzenie Nr l72/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 10:29
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 10:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr l72/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 10 sierpnia 2012 roku
 
 
                                       w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
                   na 2012 rok.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
inż. Kazimierz Gizicki

Załącznik