Zarządzenie Nr 173/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 10:21
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 10:29
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 173/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XVII1168/12012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące

zmiany :

1.W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Z upoważnienia Burmistrza
 Zastępca Burmistrza
 inż. Kazimierz Gizicki

Załączniki