Zarządzenie Nr 175/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 09:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 175/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2012
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o f
inansach publicznych (Dz. H Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu
Nr XVII/168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza
co następuje
:
§ 1
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany
:
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok 
   wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 
  2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok                         wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                                                                           §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                         Z upoważnienia Burmistrza
                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                         inż. Kazimierz Gizicki

Załącznik