Zarządzenie Nr 176/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 09:41
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 09:48
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 176/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 29.08.2012 roku

W sprawie powołania zespołów spisowych

 


Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity
Dz.U. Nr
. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994r
Itekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póz. zmianami 1 oraz Zarządzenia nr
116107 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji,

         zarządzam co następuje:                          ','

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

1. Magdalena Orłowska

2. Bonifacy Wolak

§2

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji na okoliczność przekazania pierwszego
wyposażenia przebudowanego Przedszkola na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu przejmującemu obiekt
to jest pani mgr Izabeli Citak - Dyrektor
wlw Przedszkola.

§ 3

Termin rozpoczęcia spisu ustalam na dzień 31.08.2012 roku a termin zakończenia spisu ustalam na dzień
03.09.2012 roku i zobowiązuję Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania
, opracowanego
stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz

mgr Jacek Lelek