Zarządzenie Nr 177/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 09:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 177/2012


Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U. z
2001 r
. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co
następuje:

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na zadania pt
.:

"Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne - część III"

Zadanie realizowane w ramach projektu LEPSZY START współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach
Programu Oper
acyjnego Kapitał Ludzki.

Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

                              Barbara Poręb ska -              Przewodniczący

                              Wiesław Sasak                      - Sekretarz

                              Gabriela Leśniak                   - Członek

§2

Zobowiązuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 04.09.2012r. w
Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz 

mgr Jacek Lelek