Zarządzenie Nr 178/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 09:33
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 09:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 178/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14
ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168
12012 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012 polegających na
przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
                                                  §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik