Zarządzenie Nr 179/2012

rok 2012

 
data publikacji:  14-11-2012 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2012 | 09:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 179/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

                 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2
. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
                                                                                                                     Burmistrz
                                                                       mgr Jacek Lelek

Załącznik