Zarządzenie Nr 198/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-11-2012 | 16:07
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2012 | 16:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 198/2012
                                         Burmistrza Starego Sącza 
                                         z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4,.~stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1'591 z późno zm.), art.247 ust l i 2 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust l Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ l
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012 polegających na
przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków
, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
                             §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załączniki