Zarządzenie Nr 199/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-11-2012 | 16:03
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2012 | 16:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 199/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 sierpnia 2012 roku


            w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. i'2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz
. 1240
oraz
§ 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26
stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1

W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany:
              1. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                                                                         §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                           Burmistrz
                                                           mgr Jacek Lelek


Załącznik