Zarządzenie Nr 208/2012

rok 2012

 
data publikacji:  30-10-2012 | 10:59
data ostatniej modyfikacji:  30-10-2012 | 10:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 208/2012
Burmistrza Starego Sącza
Z dnia 12 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół
                      w Starym Sączu
 
 
Na podstawie art.47 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) , zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Udzielam Pani mgr Barbarze Porębskiej , Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu pełnomocnictwa do :
1.      Zawieranie umów cywilno-prawnych w ramach realizacji Projektu nr WND-POKL.090102-12-203/11 pn. „Lepszy start” .
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani mgr Barbarze Porębskiej , Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
                                                                                            B u r m i s t r z
                                                                                          mgr Jacek Lelek