Zarządzenie Nr 235/2012

rok 2012

 
data publikacji:  25-10-2012 | 14:16
data ostatniej modyfikacji:  25-10-2012 | 14:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 235/2012

 
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

 
z dnia 15 października 2012 r.

 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu
Systemu Wykrywania i Alarmowania.

 

 
Na podstawie art. 17, ust. 6 i 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461) oraz § 3 pkt. 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 191, poz. 1415) a także Zarzadzenia Nr 33/2012 Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego zarządza się co następuje:

 

 
§ 1. Ustala się na dzień 25 października 2012 r. w godzinach od 16.00 do 20.00 termin przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Stary Sącz.

 
§ 2. W treningu udział biorą jednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania gminy:
  1. Drużyna Wykrywania i Alarmowania;
  2. Punkty alarmowania w: OSP Stary Sącz, OSP Barcice, OSP Wola Krogulecka,
OSP Przysietnica, OSP Moszczenica Wyżna, OSP Moszczenica Niżna, OSP Gołkowice Górne, OSP Gaboń.

 
§ 3. Gotowość do treningu osiągnąć w dniu 24 października 2012 r. do godz. 15.

 
§ 4. Trening przeprowadzić zgodnie z „Planem Przeprowadzenia Treningu Systemu Wykrywania
i Alarmowania”.

 
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
B U R M I S T R Z

 
mgr Jacek Lelek