Zarządzenie Nr 234/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 15:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 234/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 15 października 2012 r.
 

 
w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i zarządzenia Nr 45/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa małopolskiego zarządza się co następuje:

 
§ 1. 1. Dla zapewnienia przekazywania (otrzymywania) zadań, decyzji, zarządzeń
i informacji dotyczących wykonania określonych zadań obronnych organizuje się
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w stanie stałej gotowości obronnej państwa Stały Dyżur.
2. Do składu Stałego Dyżuru wyznacza się ze stanu osobowego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu niżej wymienionych pracowników:
 1. Kierownik Stałego Dyżuru Grażyna Kopeć - Kierownik Referatu
  Organizacji i Spraw Społecznych,
 1. Dyżurni:
   a. Anna Stawiarska - pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych,
   b. Joanna Orłowska - inspektor,
   c. Kazimierz Nakielski - podinspektor,
   d. Stanisława Faron - inspektor,
   e. Joanna Rams - kancelista,
   f. Michał Kociołek - Inspektor,
   g. Lucyna Zaucha - inspektor.
§ 2.          Zasady uruchamiania i zadania dla Stałego Dyżuru szczegółowo określa „ Instrukcja Stałego Dyżuru”.
§ 3. Bezpośredni nadzór nad zorganizowaniem i opracowaniem dokumentacji Stałego Dyżuru powierza się Panu Danielowi Śmierciakowi – Kierownikowi Refaratu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§        4.Traci moc zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu zmienione zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 marca 2011 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek